Tag Archives: publikum

Unges mediebrug og brug af museet

I dag fremlagde DREAM (Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials) deres seneste rapport Unges medie- og museumsbrug: sammenhænge og perspektiver. Rapporten er skrevet af Christian Kobbernagel, Kim Schrøder og Kirsten Drotner og handler om 13-23-årige danskeres mediebrug og museumsbrug.

Rapporten afdækker, hvilke unge der kommer på hvilke slags museer, hvordan de unge benytter museernes tilbud og hvordan de unge vurderer deres besøg. Museer er i undersøgelsen defineret bredt ved at science centre og oplevelsescentre er inkluderet på lige fod med natur-, kultur- og kunstmuseer. Undersøgelsen kobler derefter de unges medie- og museumsbrug for at få en samlet analyse af, hvad der kendetegner forholdet mellem unges hverdagskultur med medierne i centrum og deres museumskultur.

På side 8-12 i rapporten er der en opsummering af undersøgelsens hovedkonklusioner:

Unge og museumsbesøget

Jo længere uddannelse, jo oftere kommer de unge på museum. Det gælder både unges egen og forældrenes uddannelse. Unge, der bor i region Hovedstaden, besøger oftere museer end unge i resten af landet. Unge af anden herkomst end dansk kommer i mindre omfang på museum end unge med dansk oprindelse.

Flere piger end drenge går på kunstmuseum (61% over for 39%) og på kulturhistorisk museum (53% over for 47% drenge). Flere drenge end piger kommer på oplevelsescenter (54% over for 46% piger) og på naturhistoriske museer (63% over for 37% piger).

Unge kommer for størstedelens vedkommende med skolen (41%). Kun på oplevelsescentre kommer flest unge sammen med familien (40%).

Uanset museumstype er det selve udstillingen, der betyder mest for de unge besøgendes samlede oplevelse. På kunstmuseer er det dernæst værkerne, der betyder mest, og på naturhistoriske museer er det at få noget nyt at vide. På oplevelsescentre er det en lige stor andel, der mener, det at være sammen med familien eller vennerne og det at få noget nyt at vide, der betyder mest for en god eller dårlig oplevelse.

Aktiviteter på museet i forhold til museumstype

Kunst-museum

Natur-historisk museum

Kultur-historisk museum

Oplevelses-center

Museum i udlandet

At være sammen med familie, venner eller klassen

88%

84%

73%

85%

88%

At se udstillingen generelt

22%

35%

25%

23%

25%

At se et spændende kunstværk

5%

20%

14%

17%

4%

At få noget nyt at vide

1%

5%

2%

5%

1%

De ting man kunne prøve undervejs

15%

27%

17%

22%

7%

Andet

5%

5%

10%

8%

6%

Hvad havde betydning for oplevelsen fordelt på museumstype

Kunst-museum

Natur-historisk museum

Kultur-historisk museum

Oplevelses-center

Museum i udlandet

Alle

At være sammen med familie, venner eller klassen

41%

59%

45%

56%

45%

46%

At se udstillingen generelt

67%

62%

59%

57%

70%

64%

At se et spændende kunstværk

54%

21%

20%

19%

34%

34%

At få noget nyt at vide

35%

69%

47%

56%

48%

47%

De ting man kunne prøve undervejs

10%

37%

13%

41%

12%

18%

Andet

15%

15%

10%

11%

12%

13%

Ved ikke

1%

5%

.

.

1%

1%

(Tabel 29, p. 53 og tabel 33, p. 57)

Museums hjemmesider

Inden for det seneste halve år har 32% af alle unge i alderen 13-23 år brugt museumshjemmesider, mens 23% aldrig har benyttet den mulighed. Når unge bruger museumshjemmesider kigger 69% efter praktisk information, 32% efter emnerelateret materiale, og 29% efter museernes samlinger.

Unge og brug af medier

Generelt har unge mediebrugere en stærk social kommunikation via sms og sociale netsider, en høj frekvens i brugen af tv og radio, og meget varieret brug af computer og mobil i faglig og social sammenhæng.

På daglig basis bruges medier mest til kommunikation, information og oplevelse.

Unges daglige mediebrug, andel af alle unge 13-23 år
Sende SMS

86%

Besøge SNS fra computer*

74%

Se tv

68%

Tale i telefon

54%

Bruge hjemmesider i skole-/uddannelse

47%

Chatte via SNS på computer

45%

Skrive eller læse e-mail

43%

Høre radio

38%

Chatte via andre kanaler på computer

36%

Søge information i fritid fra computer

33%

Spiller på computer

29%

Bruger tekstbehandlingsprogram på computer

23%

Læser bøger

22%

Spiller et spil på SNS

18%

Henter underholdning på mobil

15%

Henter/redigerer digitalt indhold på computer

13%

Læser trykt avis

12%

Læser eller ser nyheder på mobil

12%

*(23% af alle går på mobilt)

(Tabel 1 og 3, p. 17 og 19)

På daglig basis er piger generelt ivrigere til at kommunikere end drenge via sms (91% mod 82% drenge) og besøg på sociale netsider (77% mod 71% drenge). Omvendt er drengene mest på banen i forhold til fritidens informationssøgning (43% mod 23% piger), og det er også dem, der spiller mest (41% mod 19% piger spiller via computer, 25% mod 15% piger via sociale netsider)

Blandet unge indvandrere med anden herkomst end dansk læser 30% dagligt bøger mod kun 22% af unge af dansk oprindelse og 23% af efterkommere. Indvandrerunge topper også den daglige avislæsning med 16%, fulgt af efterkommere med 13%, unge med dansk oprindelse har den laveste andel med 12%. I forhold til sociale netsider er unge efterkommere de mest aktive på daglig basis med hensyn til at melde sig til nye grupper (25% af disse unge mod 9% af unge af dansk oprindelse) og til at være aktiv på grupper, de er med i (24% af disse unge mod 7% blandt unge med dansk baggrund). En større andel unge af anden herkomst end dansk bruger redskaber til digital produktion så som at fotografere, optage, redigere og uploade indhold.

Entusiast, Flinkeskoletype, Turist eller Fodslæber

Undersøgelsen deler de unge op i fire typer og ser på disse typers museumsbrug og medieforbrug.

Entusiasterne: 15% af alle unge. Over halvdelen har inden for de seneste seks måneder været på museum mere end to gange. Kommer på museet af lyst og alle typer museer.
Entusiasterne har med 34% den højeste andel daglige boglæsere. De har også den højeste andel daglig brug af sociale netsteder til private beskeder (31%) og chat (50%). 59 % ser dagligt tv, hvilke er færre end ved de øvrige typer.

Flinkeskoletypen: 26% af alle unge. Omtrent halvdelen har inden for det seneste halve år besøgt et museum. Museumsbesøg er en kær pligt.  31% af flinkeskoletypen har været på kunstmuseum, 17% har været på kulturhistorisk museum og 41% på et oplevelsescenter inden for det seneste halve år.
Færre end for de øvrige typer chatter via sociale netsteder og få sender private beskeder via disse hjemmesidetyper. Laveste daglige brug af chatfunktioner såsom MSN med 31%.

Turisten: 27% af alle unge. Museumsbesøg skyldes udlandsbesøg. For 60% af dem længere end et halvt år siden, de var på museet.
Sammen med fodslæberne har turisterne en delt førsteplads (25%) med den andel, der dagligt går mobilt på sociale netsteder. Typen har omtrent de samme høje andele som hos entusiasterne i brugen af tekstbehandling og skolens hjemmesider.

Fodslæberne: 31% af alle unge. Seneste museumsbesøg ligger mere end et år tilbage. Museumsbesøg er en sur pligt, og sker primært i en skolesammenhæng (32%). Den sociale kontekst betyder mest for oplevelsen.
Fodslæberne har den laveste andel daglige boglæsere (16%) og avislæsere (8%). De her en lavere andel (19%) der dagligt bruger tekstbehandling end hos de øvrige typer.

Den ovenstående sammenfatning er samlet og citeret fra side 8-12 i Christian Kobbernagel, Kim Christian Schrøder og Kirsten Drotner: Unges medie- og museumsbrug: sammenhænge og perspektiver. DREAM 2011.

Rapporten kan downloades her: http://www.dream.dk/files/pdf/11dreamrapport.pdf
Læs mere om forskningsprojektet DREAM her: http://www.dream.dk

1 kommentar

Filed under Diverse

Klare mål i Liverpool og Saltum

Organisationen Danske Museer har i denne uge afholdt den årlige formidlingskonference. Blandt oplægsholderne var direktøren for National Museums Liverpool David Fleming og Søren Kragelund, direktør for Fårup Sommerland. David Fleming var kommet til Danmark for at fortælle om, hvordan man kunne gøre sit publikum interesseret i museet og Søren Kragelund skulle fortælle om, hvordan de ansattes indstilling og service var essentielt for gæsternes oplevelse. Begge indlæg havde også tydelige pointer om vigtigheden af, at have klare visioner for institutionens fremtid og indstilling til omverdenen.

The+Beatles+instruments

Museums have shifted from being about something to being for someone

Til sommer åbner det nye bymuseum i Liverpool. David Fleming har arbejdet i 10 år for at virkeliggøre denne drøm. En vigtig del af forarbejdet har været at definere målsætninger for museet og at sikre museets position. Skal museet tage væsentlige samfundsrelevante emner op som integration, menneskerettigheder og social inklusion eller skal man satse på at lave oplevelser, der målrettet prøver at tiltrække mange gæster. For David Fleming er der ingen modsætning mellem de to mål – snarere tværtimod.

David Flemings holdning er, at der skal følelser og holdninger ind i museerne for at det kan betyde noget for gæsterne. De skal ikke være neutrale passionsløse steder, der opfordrer til ligegyldighed. Museerne handler om menneskers liv, og de er til gavn for offentligheden. De har i sig en social forpligtigelse, hvilket kommer tydeligt til udtryk gennem det Fleming betegner som Human Rigths Museum. Det er museer som Te Papa, Anne Frank museet og National Museum of the American Indian og er ifølge Fleming netop dem, der om noget nedbryder myten om museet som et neutralt sted. I Liverpool åbnede for tre år siden International Slavery Museum, der trækker historien om det transatlantiske slaveri op til vores tid. Museet perspektiverer, hvad den historie betyder for Liverpools etniske og sociale historier og samtidig sætter fokus på emner som intolerance, racisme, kulturudveksling, de globale økonomiske udfordringer for Afrika og Caribien, broderskab og frihed. Ved at fortælle vægtige historier om samfundet i dag bliver det vedkommende for borgerne – det giver museet relevans og dermed gæster.

Disse historier skal være i centrum, mere end at genstandene skal være det centrale. Den besøgende skal også være i centrum. Det er de besøgendes egen dagligliv, der skal tages udgangspunkt i og museets målsætning er ”to change the lives of our users” og at give alle – fra alle typer baggrunde – mulighed for at “enjoy the benefits of engaging with a world class museum service”. Det giver passion hos de besøgende.

For at kunne gennemføre dette skal denne holdning gennemsyre hele museet. Det har taget tid at gennemføre denne holdningsændring i museet, så hele organisationen tror på det og arbejde målrettet mod disse mål. Uden en klar ledelse og et seriøst internt arbejde på at oplyse og formidle ideerne og holdningerne kan det ikke lykkes.

Tallene tyder på, at Flemings mission er rigtig. De sidste 10 år er der sket en stigning af besøgende til museerne under National Museums Liverpool fra 700.000 besøgende per år til 2.1 million besøgende per år – med nogenlunde samme budget og der er kommet en betydeligere støre diversitet blandt museets besøgende. Samtidig er der skabt en begejstring i befolkningen og blandt politiske interessenter omkring det nye city museum, der vil åbne 14. juli denne sommer.

David Flemings oplæg fra konferencen kan ses her:

http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=formidlingsnet&clip=pla_6404b905-db1d-4da9-a85a-38dfe9d7adc7&autoPlay=false

Watch live streaming video from formidlingsnet at livestream.com

Oplevelsen er der hvor man møder en gæst

Søren Kragelund er også en mand med en mission. Fårup Sommerland blev grundlagt i 1975 og er gået fra at være en stor legeplads med trampoliner og kanoer til at være en forlystelsespark med vandland, restauranter, ruchebaner – og endnu mere legeplads. Fårup Sommerland er et privat foretagende, som er afhængigt af antallet af besøgende og de penge gæsterne lægger i parken. Det kræver strategi og udvikling, og Kragelund viste i sit foredrag, hvordan nye tiltag direkte kan ses i antallet af gæster.

Det overordnede mål for Fårup har i de sidste år at være blandt Danmarks tre mest besøgte forlystelsesparker. Måden at nå dette mål på er dels at markedsføre parken som et familievenligt sted med oplevelser og natur, og dels at sørge for at alle parkens gæster føler sig godt tilpas. Parken skal have et element af natur og være nem at finde rundt i. Den skal være ren og sikker og alle parkens ansatte skal give en god service, løfte sammen og være imødekommende – ”oplevelsen er der hvor man møder en gæst”.

Dette kan kun lade sig gøre, hvis alle ansatte bliver trænet i det, belønnet for at gøre det rigtige, og at ledelsen er gode forbilleder. Alle skal samle affald op, og direktøren kan godt give en hånd med i opvasken i restauranterne, når der er brug for det. For som Søren Kragelund siger, det får det både til at glide bedre og styrker samtidigt moralen.

Ligesom i Liverpool skal stedets værdier være tydelige og deles og formidles til alle ansatte. Ansatte kommer på kurser før de starter og løbende mens de er ansatte. De skal ikke være i tvivl om, hvad Fårups værdier er, og hvordan de ansatte skal møde gæsten så denne får en god og sjov oplevelse – samtidig med at de med glæde bruger penge i det nordjyske.

I følge Kragelund skal der klare mål, klar kommunikation og god medarbejderpleje til for ikke stå i stampe. Sidste år havde forlystelsen 607.000 besøgende og var dermed – som planlagt – den tredje mest besøgte attraktion i Danmark.

Søren Kragelunds foredrag kan ses her:

http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=formidlingsnet&clip=pla_01605121-56d6-4eb6-83d1-1fdd29913cc7&autoPlay=false

Watch live streaming video from formidlingsnet at livestream.com

De to foredrag var rigtigt spændende og førte bagefter flere debatter med sig. Flemings foredrag viste fint, at medborgerskab og væsentlige sociale og samtidspolitiske emner godt kan gå hånd i hånd med en publikumsmæssig og populær succes. Kragelunds fik fint demonstreret for et museumspublikum, der godt kunne lære lidt her, at medarbejderpleje og fokus på brugerne godt kan svare sig. Samtidigt viste begge oplæg, at en klar strategi og en klar kommunikation internt i organisationen betyder noget og giver resultater.

Der var også mange andre oplæg på konferencen, der fandt sted fra 22. til 24. marts på Nyborg Strand. Flere af dem kan ses på www.formidlingsnet.dk, blandt andet Piotr Cywinski, leder af Auschwitz Birkenau Museum og Kelly McKinley, leder af Education and Public Programming ved The Art Gallery of Ontario.

Skriv en kommentar

Filed under Diverse

John Falk i Nyborg

Nu er alle videoerne lagt op fra ODMs museumsformidlingsseminaret. Rigtigt fint at kunne gense oplæggene igen. F.eks. John Falks gode indlæg om museernes publikum.

John_Falk_2010

John Falk – Formidlingsseminar 2010 from Formidlingsnet on Vimeo.

Og en lille ekstra service. Her er artikler Falk finder særligt relevante i forhold til foredraget:

Falk, J.H., Heimlich, J. & Bronnenkant, K. (2008). Using identity-related visit motivations as a tool for understanding adult zoo and aquarium visitor’s meaning making. Curator, 51(1), 55-80.

Falk, J.H. (2008). Identity and the art museum visitor. Journal of Art Education, 34(2), 25-34.

Falk, J.H. & Storksdieck, M. (2010). Science learning in a leisure setting. Journal of Research in Science Teaching, 47(2), 194-212.

Other identity-related articles/books include:

Falk, J.H. (2006). An identity-centered approach to understanding museum learning. Curator, 49(2), 151-166. [currently I don’t have a copy of this article]

Falk, J.H., Koke, J. & Dierking, L.D. (2007). Delaware state library studies user motivation. InterFace, 29(1), http://www.ala.org/ala/ascla/asclapubs/interface/archives/contentlistingby/volume29a/delawarelibrarystudiesusermotivation/delmotivation.cfm

 

Falk, J.H. (2008). Calling all Spiritual Pilgrims! Identity in the museum experience. Museum, 87(1), 62-67. [an edited version of this article is what appears in your current magazine for this conference, now called: “Calling all Explorers”]

Falk, J.H. (2009). Identity and the Museum Visitor Experience. Walnut Creek, CA: Left Coast Press. [arguably the best and most complete reference, but of course it’s a book]

1 kommentar

Filed under Diverse